คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวุฒิ ใบบาง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ุ6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกรกฤช ช่วยเกร็ด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ุ6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรุตา ศรีโพธิ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ุ6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร ราชสีห์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ุ6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวณัชกร ตันตุลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาดา ช่วยประคอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสายธาร มุ่งเอื้อมกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ ฟักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ุ6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐินัน เนียมสูงเนิน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ุ6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรพล ราชสีห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ุ6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพนิตา พันระทา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ุ5