ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดสิงห์ทอง Singthong School Biography

  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง (สำ นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและประชาชนสงเคราะห์  28) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ของวัดสิงห์ทอง   จำนวน  2   ไร่  1  งาน  80  ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2482  อาจารย์ใหญ่คนแรก  คือ  นายไสว  ตระกระจ่าง   เมื่อใช้ศาลาการเปรียญของวัดสิงห์ทองสำหรับเป็นที่จัดการเรียนการสอน   จนถึงปี พ.ศ. 2509   ได้สร้างอาคารใหม่  จำนวน  1   หลัง   เป็นแบบวันครู  และต่อมาได้สร้างเพิ่มอีก  1  อาคาร  เป็น  แบบ  017 ต่อมาในปี  พ.ศ.2536   คณะกรรมการสภาตำบลอ้อมเกร็ด ได้ดำเนินการสร้างสะพานข้ามคลองบางบัวทอง   เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง  อบต. อ้อมเกร็ด  และ อบต.ท่าอิฐ  เป็นเหตุให้โรงเรียนต้องรื้อย้ายอาคารแบบวันครู   เพื่อให้กรมโยธาธิการใช้สร้างสะพานดังกล่าวซึ่งการตัดสินใจของผู้บริหารในครั้งนั้นส่งผลทำให้การคมนาคมในปัจจุบันสะดวกสบาย  หลังจากทำการรื้อย้ายอาคารวันครูแล้วทางโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นซึ่งทางโรงเรียนมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลย  ตั้งแต่การรื้อย้ายและสร้างปรับปรุงอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพปัจจุบันนั้น  ต้องใช้งบประมาณถึง  2  ล้านกว่าบาท   ซึ่งเงินทั้งหมดนี้ได้จากการบริจาคทั้งสิ้น   โดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งในตำบลอ้อมเกร็ดและตำบลใกล้เคียงเป็นอย่างดีทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน แต่ความยากจนก็มิได้สร้างปัญหาให้กับคนในชุมชนแต่อย่างใด   ชุมชนรอบโรงเรียนวัดสิงห์ทอง  เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด   ประกอบกับเจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองให้การสนับสนุนเงินในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ  อยู่เสมอ ๆ  และปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียน จำนวน  212  คน  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  7  คน  และพนักงานตามภารกิจ  7  คน

                 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง หมู่  2   ต. อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี