ตารางเวรประจำวัน
ตารางประจำวัน
เวรกลางวัน (วันทำการ)
วัน/เดือน/ปี ครูเวร หมายเหตุ
วันจันทร์ นางสาวนิรมล  สว่างเนตร , นางดาราวัลย์  นิสัย , นางสาวปณิดา  ไพศาล ,นายฐิตวัฒน์ เคลื่อนคล้อย  นางลัคนา อิสุวรี
          
วันอังคาร นางสาวชรินณา  เพ็ญสุข , นางสาวจันทร์จิรา  ปาสาจัง , นางสาวอารดา  วิระณะ นายปฎิหาร  ใจยินดี
วันพุธ นางสาวธิติยา  นิลประดับ ,นายอัศวิน รอดมุ้ย ,นางสาวรัตนาวดี  ปานปิ่น นางสาวสุริยา รักเอียด
วันพฤหัสบดี นางสาวนิภา  โพธิ์น้อย ,นางสาวดวงหทัย ทองอยู่  ,นางสาวทิพาภรณ์ พิมพ์สว่าง นางสาวรุ่งรัตน์ ทิมคำ
วันศุกร์ นางนิตยา  ชวนอาจ ,นางสาวสุวนันท์  ปัญญา, นายภพบัณฑิต จำชาติ, นางสาวกันต์กมล กันธิมา น.ส.อรพรรณ  แสงศรี
 
 
เวรกลางวัน (วันหยุดราชการ)
วัน/เดือน/ปี ครูเวรประจำวัน หมายเหตุ
  นางสาวนิรมล  สว่างเนตร , นางดาราวัลย์  นิสัย , นางสาวปณิดา  ไพศาล ,นายฐิตวัฒน์ เคลื่อนคล้อย           
  นางสาวธิติยา  นิลประดับ  , นางสาวสุริยา  รักเอียด  
  นางดาราวัลย์  นิสัย , นางสาวดวงหทัย ทองอยู่    
  นางสาวรัตนาวดี  ปานปิ่น , นายปฎิหาร  ใจยินดี  
  นางสาวชรินณา  เพ็ญสุข , นางสาวจันทร์จิรา  ปาสาจัง  
  นางนิตยา  ชวนอาจ  
  นางสาวนิภา  โพธิ์น้อย , นางสาวรุ่งรัตน์ ทิมคำ  
  นางสาวนิรมล  สว่างเนตร , นางสาวอรพรรณ  แสงศรี  
  นางสาวปณิดา  ไพศาล , นางสาวชุฎาพร เชื้อสาย  
  นางสาวสุวนันท์ ปัญญา , นางสาวปรัชญาภรณ์  ถนอมสงวน  
  นางสาวทิพาภรณ์ พิมพ์สว่าง , นางลัคนา อิสุวรี  
  นางสาวอารดา  วิระณะ , นางสาวกันต์กมล กันธิมา  

     

         โดยมีหน้าที่  ดังนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้าเวลา 06.00 น. – 08.00 น.  ช่วงเวลาพักกลางวัน  และหลังเลิกเรียน 14.00 -16.30 น.

2.  เฝ้าระวัง  กำกับ  ติดตาม  ควบคุมดูแลความประพฤตินักเรียนและความเรียบร้อยประจำวัน

3.  ดำเนินการพิธีหน้าเสาธงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม  และรวมนักเรียนหน้าเสาธง

      กรณีมีกิจกรรมพิเศษเร่งด่วน

            4.  ดูแลการทำความสะอาดกลุ่มสี  และห้องน้ำ  อาคารเรียน

    5.  ประสานงานหัวหน้าเวรประจำวันในการแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนประจำวัน

            6.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน

            7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายประจำวัน