กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัศวิน รอดมุ้ย
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1