กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูนิรันต์ จันทร์สว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1