กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูนิภา โพธิ์น้อย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูดาราวัลย์ นิสัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอารดา วิระณะ
พนักงานราชการ

นายภพบัณฑิต จำชาติ
พนักงานราชการ