กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูนิภา โพธิ์น้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูดาราวัลย์ นิสัย