กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูนิภา โพธิ์น้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูดาราวัลย์ นิสัย