กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูนิภา โพธิ์น้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูดาราวัลย์ นิสัย

นางสาวอารดา วิระณะ
ครูผู้ช่วย