เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวทิพาภรณ์ พิมพ์สว่าง
ครู
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวชุฎาพร เชื้อสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี