กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูดวงหทัย ทองอยู่
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1