กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูดวงหทัย ทองอยู่
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1