ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี2565
ปีการศึกษา 2565
นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง  มีนักเรียนจำนวน 284 คน
ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 88  คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 196 คน
ข้อมูลนักเรียน ปี2564
ปีการศึกษา 2564
นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง  มีนักเรียนจำนวน 278 คน
ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 90  คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 188 คน
ข้อมูลนักเรียน ปี2563
ปีการศึกษา 2563
นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง  มีนักเรียนจำนวน 275 คน
ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 113  คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 162 คน
ข้อมูลนักเรียน ปี2562
ปีการศึกษา 2562
นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง  มีนักเรียนจำนวน 264 คน
ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 104  คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 160 คน
ข้อมูลนักเรียน ปี2561
ปีการศึกษา 2561
นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง  มีนักเรียนจำนวน 239 คน
ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน -  คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน - คน
ข้อมูลนักเรียน ปี2560
ปีการศึกษา 2560
นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง  มีนักเรียนจำนวน 212 คน
ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน -  คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน - คน
ข้อมูลนักเรียน ปี2566
ปีการศึกษา 2566
นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง  มีนักเรียนจำนวน 281 คน
ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 85  คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 196 คน