กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูศรีประภา จีนฉาย
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ครูชรินณา เพ็ญสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูนิภา โพธิ์น้อย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1