กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูศรีประภา จีนฉาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ครูชรินณา เพ็ญสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูนิภา โพธิ์น้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1