โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
หมู่ 2   ตำบลอ้อมเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 021953133
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ นิลบ่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21พฤษภาคม 25ุ61 ถึง ปัจจุบัน2
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว ตระกระจ่าง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2482-2482