ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางชญาดา สุขวงค์ตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565-ปีปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรชีพ ไกรธีรางกูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ นิลบ่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีพ.ศ.2561-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ นำ้ทับทิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2560-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2558-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสูงชัย ขวัญเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2554-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชัย เอี่ยมสำลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2549-2554
ชื่อ-นามสกุล : นางทรงศรี นาคทับที
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2542-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายรำพึง ชูพุทธพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2538-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช มานิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2536-3538
ชื่อ-นามสกุล : นายพิภพ ปูรณานุนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.24534-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายนรากร ไหลหรั่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2529-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน สุพรรณไพร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2527-2529
ชื่อ-นามสกุล : นานสมคิด ปานเนาว์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2521-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย สุทธิประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2519-2521
ชื่อ-นามสกุล : นายมิ่ง ยาน้อย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2493-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายหวล จินายน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2492-2493
ชื่อ-นามสกุล : นายอาบ ทิณกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2489-2492
ชื่อ-นามสกุล : นายเชื้อ อรัญญิก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2486-2489
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร ทับทองคำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2485-248ุ6
ชื่อ-นามสกุล : นายละม่อม รอดอรอนทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2483-2485
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว ตระกระจ่าง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2482-2482