กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูชรินณา เพ็ญสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูจันทร์จิรา ปาสาจัง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1