กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูชรินณา เพ็ญสุข
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ฐิตวัฒน์ เคลื่อนคล้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูจันทร์จิรา ปาสาจัง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1