วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
“สถานศึกษาที่มุ่งสู้ความเป็นเลิศ ในการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความพอเพียง ภายใต้การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในสังคมอาเซียน”