วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ : สถานศึกษาที่มุ่งสู้ความเป็นเลิศ ในการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความพอเพียง ภายใต้การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในสังคมอาเซียน

ปรัชญาปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน


คำขวัญของโรงเรียน / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ / สีและดอกไม้ประจำโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
เรียนดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม  นำความเป็นไทย

อัตลักษณ์
แต่งกายดี มีน้ำใจ  ไหว้งดงาม

เอกลักษณ์
ภูมิทัศน์สะอาด  สวนพฤษศาสตร์แหล่งเรียนรู้  เชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทย

สีและดอกไม้ประจำโรงเรียน
สีฟ้า หมายถึง  ความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ ความเสียสละ เป็นสีของท้องฟ้าที่มีอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเป็นสีแห่งจักรวาล
สีขาว   หมายถึง   ความบริสุทธิ์ ความใสสะอาดปราศจากความมัวหมอง เปรียบประดุจสีแห่งคำสั่งสอนของทุกศาสนา
สรุป  สีฟ้า-ขาว หมายถึง นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทองที่มีความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ เสียสละ และยึดมั่นในคำสั่งสอนของศาสนา

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  ดอกรัก
พืชศึกษาประจำโรงเรียน  : บัวหลวง