งานวิชาการ

ครูศรีประภา จีนฉาย
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้างานวิชาการ

ครูนิรมล สว่างเนตร
ครูชำนาญการ

ครูชรินณา เพ็ญสุข
ครูชำนาญการ

ฐิตวัฒน์ เคลื่อนคล้อย
ครูผู้ช่วย