คณะผู้บริหาร

นางชญาดา สุขวงค์ตานนท์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศรีประภา จีนฉาย
หัวหน้างานบริหารบุคคล/หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้างานบริหารงบประมาณฯ

นางนิตยา ชวนอาจ
งานบริหารงบประมาณฯ

ครูชรินณา เพ็ญสุข
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวนิภา โพธิ์น้อย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวธิติยา นิลประดับ
หัวหน้างานบริหารพัสดุ

ครูนิรมล สว่างเนตร
หัวหน้าวิชาการปฐมวัย

นางสาวทิพาภรณ์ พิมพ์สว่าง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายฐิตวัฒน์ เคลื่อนคล้อย
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ