โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
หมู่ 2   ตำบลอ้อมเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 021953133
คณะผู้บริหาร

นายภิญโญ นิลบ่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศรีประภา จีนฉาย
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นายนิรันต์ จันทร์สว่าง
หัวหน้างานวิชาการและงานงบประมาณฯ

นางสาวนิภา โพธิ์น้อย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป