เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นางสาวนิภา โพธิ์น้อย
ครูชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นางสาวปรัชญาภรณ์ ถนอมสงวน
เจ้าหน้าที่ธุรการ