พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
                                                                             พันธกิจ
                            ๑) จัดหาและพัฒนาคุณภาพปัจจัยในการจัดการเรียนการสอน
                      ๒) ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                      ๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง
                         สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง
                     ๔) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                     ๕) ส่งเสริมและพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่นและสังคมแบบอาเซียน

 
                                                              จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
                      ๑) ครูมีคุณภาพ                     
                ๒) สถานศึกศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
                ๓) สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพียงพอการการจัดการเรียนการสอน
                          และสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการการจัดการศึกษา
                ๔)  สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง              
                ๕) ผู้เรียนมีคุณภาพ                          
                ๖) ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม                   
                ๗) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและอาเซียน