คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณเทียม เพ็ชรจั่น
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณโชติ ทองมี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณเผ่า ภักขำ รอง นายก อบต.อ้อมเกร็ด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณเกรียงศักดิ์ ปานปิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณสุชัญญ์ญา วิกรานต์หฤษฏ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณกริษฐา ช่วยเกร็ด ผู้ใหญ่ หมู่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา