คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณเทียม เพ็ชรจั่น
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณกริษฐา ช่วยเกร็ด ผู้ใหญ่ หมู่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางชญาดา สุขวงค์ตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
เบอร์โทร : 087-558-4275
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย กลัดแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธนินท์ธร ภูมิราช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา