กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครนิภา โพธิ์น้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูดาราวัลย์ นิสัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2