พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุริยา รักเอียด
นักการภารโรง

นายมานิตย์ แย้มรุ่ง
นักการภารโรง

นางสาวรุ่งรัตน์ ทิมคำ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรพรรณ แสงศรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางลัคนา อิสุวรี
ผู้ดูแลเด็ก