ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันครู รับครูดีเด่น (อ่าน 16) 17 ม.ค. 66
กิจกรรมวันเด็ก 2566 (อ่าน 14) 17 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 12 /2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จัดซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ ตามโครงเรียนฟรี15ปี จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 165) 23 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 11 /2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 จัดซื้อแผ่นป้ายไวนิล ตามโครงสานสัมพันธ์ุโรงเรียนสู่ชุมชน จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 164) 23 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 (งวดที่1) สัญญาจ้าง เลขที่ 1 /2565 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 โครงการ ระหว่างวันที่17-30 พฤษภาคม 2565 โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 157) 23 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนอาหารกลางวัน (อ่าน 160) 23 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 10 /2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 157) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 9 /2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา ตามโครงการงานวิชาการ จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 164) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 4 /2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สติกเกอร์และวัสดุสำหรับการศึกษา ตามโครงการนิเทศภายใน จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 158) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 5 /2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโสตทัศนูสื่อประสม จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 166) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 6 /2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน ตาม โครงการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 162) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 7 /2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 160) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 8 /2565 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน ตามโครงการพัฒนา/จัดหาแหล่งเรียนรู้สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 91) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 3 /2565 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา ตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 82) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 2 /2565 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ บริการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยหรือความปลอดภัย ตามโครงการดูแลสุขภาพอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)ในสถานศึกษา จำนวน (อ่าน 85) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 1 /2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ป้ายประจำตัว ทำเนียบบุคลากรสานศึกษา ตามโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนสู่ชุมชน จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 84) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 21 /2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 จัดวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนางานวิชาการ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 90) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 20 /2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 จัดวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 90) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 19 /2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 จัดวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 93) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 18 /2564 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 จัดวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเสริมสร้างสัมพันธุ์ระหว่างโรงเรียนสู่ชุมชน โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 75) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 17 /2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 จัดวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาครุภัณฑ์อาคารเรียนฯ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 86) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 16 /2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 จัดซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ ตามโครงการแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 83) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 15 /2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 จัดซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ ตามโครงการจัดซื้อแบบเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา2564 โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 84) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 14 /2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 90) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 13 /2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 83) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 12 /2564 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโสตทัศน์สื่อประสม โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 80) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 11 /2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 82) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 10 /2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 79) 09 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 10 /2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการให้บริการสารสนเทศICT โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 92) 05 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 9 /2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 ซื้อวัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 81) 05 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 7 /2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซื้อวัสดุสีทาเคลือบและอุปกรณ์ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 90) 05 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 7 /2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ซื้อวัสดุโปสเตอร์หรือชุดสำหรับห้องเรียน ตามโครงการพัฒนา/จัดแหล่งเรียนรู้ สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 84) 05 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 6 /2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ซื้อวัสดุชุดโต๊ะกับเก้าอี้ติดกัน ตามโครงครุภัณฑ์อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 93) 05 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 5 /2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เช็ดทำความสะอาดสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน ตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเจาะจง (อ่าน 92) 05 ส.ค. 65
ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564จัดซื้อจัดจ้างเหมาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการพัฒนาครุภัณฑ์ อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมใช้งาน (ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโรงเรียน เทพื้นคอนกรีตสนามโรงเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 174) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 (อ่าน 218) 09 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สัญญาสั่งจ้าง) สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันวันที่ 16-23 ธันวาคม 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 205) 09 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สัญญาสั่งจ้าง) สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 203) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ วันสำคัญ กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 196) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2564 จ้างเหมารถนำนักเรียนไปอบรม MEP โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ MEP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 151) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้างจัดซื้อจัดจ้างเหมาอ่างล้างมือ โครงการ พัฒนาครุภัณฑ์ อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบสั่งจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 163) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการ สนับสนุนการผลิตและสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 162) 09 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สัญญาสั่งจ้าง) จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันวันที่ 3-13 พฤศจิกายน 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 (งวดที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 151) 09 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สัญญาสั่งจ้าง) จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันวันที่ 1 ตุลาคม 2563 -2 พฤศจิกายน 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 (งวดที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 141) 09 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สัญญาสั่งจ้าง) จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันวันที่ 8-20 ตุลาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 (งวดที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 139) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้างจัดซื้อจัดจ้างเหมาเทปูน โครงการ พัฒนาครุภัณฑ์ อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 128) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564จัดซื้อจัดจ้างเหมาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการพัฒนาครุภัณฑ์ อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมใช้งาน (ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโรงเรียน เทพื้นคอนกรีตสนามโรงเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 122) 09 มี.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 22 /2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการกีฬาและอนามัย (อ่าน 185) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 21 /2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 ซื้อวัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 182) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่26/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางโรงเรียนวัดสิงห์ทอง (อ่าน 195) 14 ก.ย. 64