หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
1.ระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่1-3)
2.ระดับประถมศึกษาปีที่ (ประถมศึกษาปีที่ 1-6)