คณะผู้บริหาร

นายธีรชีพ ไกรธีรางกูร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0815504009

นางศรีประภา จีนฉาย
หัวหน้างานบริหารบุคคล/วิชาการ

นางนิตยา ชวนอาจ
งานบริหารงบประมาณฯ

นางสาวนิภา โพธิ์น้อย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวธิติยา นิลประดับ
งานบริหารพัสดุ