การจัดชั้นเรียน
การจัดชั้นเรียน
ที่
 
ชื่อ-สกุล
 
วุฒิ วิชาเอก หน้าที่/ชั้น/วิชาที่สอน
1 นางชญาดา  สุขวงค์ตานนท์   ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นางนิตยา          ชวนอาจ
นายปฎิหาร        ใจยินดี
  การศึกษาปฐมวัย อนุบาล  1
3 นางสาวทิพาภรณ์   พิมพ์สว่าง
นางสาวอรพรรณ    แสงศรี
  การศึกษาปฐมวัย อนุบาล  2
4 นางสาวนิรมล        สว่างเนตร
นางสาวรุ่งรัตน์       ทิมคำ
  การศึกษาปฐมวัย อนุบาล  3/1
5 นางสาวรัตนาวดี     ปานปิ่น
นางลัคนา             อิสุวรี
  การศึกษาปฐมวัย อนุบาล  3/2
6 นางสาวชรินณา      เพ็ญสุข
นางสาวชุฎาพร      เชื้อสาย
  ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่  1
7 นางสาวสุวนันท์       ปัญญา
นางสาวปรัชญาภรณ์  ถนอมสงวน
  ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่  1/2
8 นางสาวจันทร์จิรา    ปาสาจัง
นางสาวปณิดา        ไพศาล
  คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่  2/1
9 นายฐิตวัฒน์        เคลื่อนคล้อย
นางสาวกันต์กมล    กันธิมา
  คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่  2/2
10 นางสาวนิภา           โพธิ์น้อย
นายอัศวิน             รอดมุ้ย
  ภาษาไทย
พละศึกษา
ประถมศึกษาปีที่  3
11 นางสาวดวงหทัย     ทองอยู่
นางสาวอารดา       วิระณะ
  สังคมศึกษา
การงานอาชีพ
ประถมศึกษาปีที่  4
12 นางสาวธิติยา         นิลประดับ
นายภพบัณฑิต       จำชาติ
  คณิตศาสตร์
การงานอาชีพ
ประถมศึกษาปีที่  5
13 นางศรีประภา         จีนฉาย   ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่  6