คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

ครูนิรมล สว่างเนตร
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ครูนิตยา ชวนอาจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

ครูอรพรรณ แสงสี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

ครูรัตนาวดี ปานปิ่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

ครูสุริยา รักเอียด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ครูศศิธร สุเพ็ญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ครูสุวรรณษา รัตนขวัญเรือน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวทิพาภรณ์ พิมพ์สว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1