คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

ครูนิรมล สว่างเนตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ครูนิตยา ชวนอาจ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวทิพาภรณ์ พิมพ์สว่าง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ครูรัตนาวดี ปานปิ่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

ครูอรพรรณ แสงสี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวรุ่งรัตน์ ทิมคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางลัคนา อิสุวรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2