ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564จัดซื้อจัดจ้างเหมาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการพัฒนาครุภัณฑ์ อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมใช้งาน (ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโรงเรียน เทพื้นคอนกรีตสนามโรงเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 51) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 (อ่าน 88) 09 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สัญญาสั่งจ้าง) สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันวันที่ 16-23 ธันวาคม 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 81) 09 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สัญญาสั่งจ้าง) สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 89) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ วันสำคัญ กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 80) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2564 จ้างเหมารถนำนักเรียนไปอบรม MEP โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ MEP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 38) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้างจัดซื้อจัดจ้างเหมาอ่างล้างมือ โครงการ พัฒนาครุภัณฑ์ อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบสั่งจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 41) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการ สนับสนุนการผลิตและสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 39) 09 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สัญญาสั่งจ้าง) จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันวันที่ 3-13 พฤศจิกายน 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 (งวดที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 37) 09 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สัญญาสั่งจ้าง) จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันวันที่ 1 ตุลาคม 2563 -2 พฤศจิกายน 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 (งวดที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 31) 09 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สัญญาสั่งจ้าง) จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันวันที่ 8-20 ตุลาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 (งวดที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 21) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้างจัดซื้อจัดจ้างเหมาเทปูน โครงการ พัฒนาครุภัณฑ์ อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 20) 09 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564จัดซื้อจัดจ้างเหมาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการพัฒนาครุภัณฑ์ อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมใช้งาน (ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโรงเรียน เทพื้นคอนกรีตสนามโรงเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 23) 09 มี.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 22 /2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการกีฬาและอนามัย (อ่าน 80) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 21 /2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 ซื้อวัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 80) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่26/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางโรงเรียนวัดสิงห์ทอง (อ่าน 79) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 จ้างเหมาอาหารกลางวัน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 วันทำการ (อ่าน 78) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 24/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 จ้างทำเครื่องขยายเสียงติดตั้งลำโพงและปูเสื่อมน้ำมันพื้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทองได้ใช้ในการเรียนการสอน (อ่าน 74) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 23/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 จ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์สำเร็จรูปพร้อมโดเมน.ac.th. เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนวัดสิงห์ทองให้ทราบ (อ่าน 63) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 22 /2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 จ้างเหมาติดตั้งอ่างล้างมือและต่อท่อน้ำ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนวัดสิงห์ทองได้ล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนและรับประทานอาหาร (อ่าน 70) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จ้างเหมาอาหารกลางวัน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 53) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 21 สิงห์ทอง 2563 ซื้อหนังสือโครงงานศิลปะ และสะเต็ม ฯลฯ เพื่อใข้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง (อ่าน 48) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 18 /2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ซื้อโปรแทสเซี่ยมไอออไดด์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนวัดสิงห์ทอง (อ่าน 52) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซื้อที่เหยี่ยบเจลล้างมือ เพื่อลดการสัมผัสร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้่อโรค (อ่าน 30) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 จ้างเหมาอาหารกลางวัน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 29) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 16 /2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ (อ่าน 28) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 15/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 28) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จ้างเหมาอาหารกลางวัน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 31) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 14 /2563 ลงวันที 14 สิงหาคม 2563 ซื้อยาเวชภัชฑ์ เพื่อให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง (อ่าน 27) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) ลงวันที่ 30 มิถุนาคม 2563 จ้างเหมาอาหารกลางวัน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 27) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จ้างเหมาอาหารกลางวัน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 25) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 22 /2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 จ้างเหมาติดตั้งอ่างล้างมือและต่อท่อน้ำ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนวัดสิงห์ทองได้ล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนและก่อนรับประทานอาหาร (อ่าน 28) 14 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 13 /2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดละวัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 31) 13 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 12 /2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ซื้อวัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 30) 13 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 10 /2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซื้อกระจก เพื่อติดให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง ในอาคารเรียนหลังใหม่ (อ่าน 29) 13 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 16 /2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาคเรียนที่2/2562 (อ่าน 31) 13 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 15 /2563 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 จ้างเหมารถโดยสารประจำทางไปศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จำนวน 1 คัน (อ่าน 28) 13 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 14 /2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร MEP ข้อสอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง (อ่าน 33) 13 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง (อ่าน 30) 13 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซื้อปลั๊กเยอรมัน ท่อสายไฟ ปลั๊กราวน์คู่สีขาว ฯลฯ จำนวน 10 รายการ (อ่าน 32) 13 ก.ย. 64