ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สัญญาสั่งจ้าง) สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันวันที่ 16-23 ธันวาคม 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนจำนวน 219 คน ระหว่างวันที่ 16-23 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางกริษฐา  ช่วยเกร็ด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 549,375.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564 ดำเนินการจ้างเหมา38,456.25 (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,15:40   อ่าน 227 ครั้ง