โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
หมู่ 2   ตำบลอ้อมเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 021953133
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอน  ในระดับ อนุบาล ถึง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖