โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
หมู่ 2   ตำบลอ้อมเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 021953133
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
“สถานศึกษาที่มุ่งสู้ความเป็นเลิศ ในการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความพอเพียง ภายใต้การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในสังคมอาเซียน”